HOMEデータカタログ学校給食実施状況等調査

学校給食実施状況等調査

いいね! 0
学校給食の状況を把握し、その普及と充実を図るため行っている文部科学省の調査

リソース

リソース

10550009_学校給食実施状況等調査_1_6(H25年度:学校給食実施状況:校種別実施状況).xlsx (XLSX 16.5KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_1_6(H26年度:学校給食実施状況:校種別実施状況).xlsx (XLSX 16.8KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_1_6(H27年度:学校給食実施状況:校種別実施状況).xlsx (XLSX 15.9KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_2_6(H25年度:栄養教諭・学校栄養職員等:栄養教諭配置状況:勤務場所別配置状況).xlsx (XLSX 10.3KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_2_6(H26年度:栄養教諭・学校栄養職員等:栄養教諭配置状況:勤務場所別配置状況).xlsx (XLSX 11.9KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_2_6(H27年度:栄養教諭・学校栄養職員等:栄養教諭配置状況:勤務場所別配置状況).xlsx (XLSX 11.2KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_3_6(H25年度:栄養教諭・学校栄養職員等:学校栄養職員配置状況:勤務場所別配置状況).xlsx (XLSX 10.1KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_3_6(H26年度:栄養教諭・学校栄養職員等:学校栄養職員配置状況:勤務場所別配置状況).xlsx (XLSX 11.7KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_3_6(H27年度:栄養教諭・学校栄養職員等:学校栄養職員配置状況:勤務場所別配置状況).xlsx (XLSX 10.1KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_4_6(H25年度:学校給食調理員(設置者が任用している学校給食調理員):常勤・非常勤別状況).xlsx (XLSX 10.9KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_4_6(H26年度:学校給食調理員(設置者が任用している学校給食調理員):常勤・非常勤別状況).xlsx (XLSX 10.8KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_4_6(H27年度:学校給食調理員(設置者が任用している学校給食調理員):常勤・非常勤別状況).xlsx (XLSX 11.8KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_5_6(H25年度:市町村別給食費一覧).xlsx (XLSX 13.1KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_5_6(H26年度:市町村別給食費一覧).xlsx (XLSX 12.7KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_5_6(H27年度:市町村別給食費一覧).xlsx (XLSX 12.8KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_6_6(H25年度:米飯給食実施状況:形態別).xlsx (XLSX 12.1KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_6_6(H26年度:米飯給食実施状況:形態別).xlsx (XLSX 12.6KB)
10550009_学校給食実施状況等調査_6_6(H27年度:米飯給食実施状況:形態別).xlsx (XLSX 12.3KB)
データ作成者
宮崎県
合計ダウンロード数
1263回
更新日時
2017年3月14日 17時6分

関連アプリ

関連アプリ

関連アイデア

関連アイデア